Тимови у школској 2021/2022. години

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине руководиоци Стручних већа и Стручних актива и стручни сарадници. Педагошки колегијум у школској 2021/22. години чине: педагог, руководиоци Стручног већа разредне наставе, Стручног већа друштвених наука, Стручног већа природних наука, Стручног већа уметности и вештина, Стручног актива за школско развојно планирања, Стручног актива за развој школског програма, Тима за самовредновање, Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за професионални развој, Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. Педагошки колегијум води директор.
Фокус група за Педагошки колегијум
1. Олга Дега, актив виших разреда
2. Светлана Баковић, актив нижих разреда
3. Марија Милановић, председник тима за ИОП
4. Љиљана Поповић Радосављев, члан Тима за Школски програм и Школски развојни план
5. Весна Брковић, директора

Стучна већа за разредну наставу
Председник- Светлана Баковић
Први разред
1. Зоран Станисављевић, председник
2. Цветко Баковић
3. Моника Радичевић
4. Драгана Стојков

Други разред
1. Драгиња Медић, председник
2. Горан Субић
3. Соња Гвозденов
4. Моника Радичевић
5. Драгана Стојков

Трећи разред
1. Марија Милановић-Субић, председник
2. Светлана Баковић
3. Моника Радичевић
4. Драгана Стојков
Четврти разред
1. Биљана Станић ,председник
2. Елиза Арман
3. Моника Радичевић
4. Драгана Стојков

Стручна већа за више разреде
Председник – Олга Дега

Стручно веће за област језика

• Стручно веће за српски језик
1. Невена Кресоје, председник
2. Викторија Гајта
3. Данило Мајсторовић

 

• Стручно веће за стране језике
1. Јасна Вулку, председник
2. Моника Радичевић
3. Јелица Којић

Стручно веће друштвених наука
1. Татјана Јакшић, председник
2. Часлав Васић
Стручно веће природних наука
1. Стефаниа Васиљев, председник
2. Олга Дега
3. Драгана Леонтијевић
4. Анишоара Лаза Гарић
5. Музафер Бабачић
6. Ранко Радованчевић
7. Игор Лукач
8. Анишоара Лаза Гарић
Стручно веће за уметност
1.Оља Белоград
2. Славица Ранковић
Стручно веће за физичко васпитање
1. Људмила Рогаткин, председник
2. Боро Кнежевић
Тим за школски развојни план
1. Весна Брковић
2. Љиљана Поповић Радосављев
3. Јелица Којић
4. Мирослава Бероња
5. Светлана Баковић
6. Часлав Васић
Тим за вредновање и самовредновање
1. Весна Брковић
2. Љиљана Поповић Радосављев
3. Биљана Станић
4. Невена Кресоје
5. Стефаниа Васиљев
6. Драган Константин, представник Савета родитеља
7. Марија Бисерчић, представник ШО
8. Представник ученичког парламента

 

Тим за План рада школе
1. Јелица Којић, председник
2. Цветко Баковић
3. Драгиња Медић
4. Мирослава Бероња
5. Романца Паску
6. Драгана Стојков
7. Моника Радичевић
8. Горан Субић
9. Весна Брковић
10. Љиљана Поповић Радосављев

Тим за ИОП
1. Марија Милановић, председник
2. Викторија Гајта
3. Јасна Вулку
4. Константин Зубац
5. Катарина Момчиловић
6. Представник родитеља чије дете похађа по ИОП-у
7. Предметни наставници који предају деци по ИОП-у
Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво
1. Светлана Баковић
2. Олга Дега
3. Стефаниа Васиљев
4. Анишоара Лаза Гарић
Тим за ажурирање школског сајта
1. Владислава-Моника Радичевић
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
1. Људмила Рогаткин
2. Горан Субић
3. Весна Брковић
4. Наташа Радосављевић
5. Љиљана Поповић Радосављев
6. Радник обезбеђења
7. Дарко Ранић, члан Савета родитеља
Тим за Ученички парламент
1. Ранко Радованчевић
2. Јасна Вулку
Тим за стручно усавршавање запослених
1. Соња Гвозденов
2. Анишоара Лаза Гарић
3. Биљана Станић
4. Александар Божић
Тим за професионални развој ученика
1. Љиљана Поповић Радосављев
2. Ранко Радованчевић
3. Јасна Вулку
Тим за обезеђење квалитета рада школе:
1. Љиљана Поповић Радосављев
2. Весна Брковић
3. Југослав Павловић
4. Зоран Станисављевић
5. Дега Олга

Тим ,,Барти у част“
1. Марија Милановић
2. Јасна Вулку
3. Драгиња Медић
4. Олга Дега
5. Љиљана Поповић Радосављев

Координатор за обележавање Дечије недеље
Светлана Баковић

Координатор за обележавање школске славе Св .Саве
Викторија Гајта

Координатрори за обележавање Дана Рома
Драгиња Медић

Координатор за обележавање Дана планете Земље
Олга Дега

Координатор за обележавање Дана школе
Марија Милановић

Тим за пројекат ,,Баш је леп школе свет“
Моника Радичевић
Биљана Станић
Елиза Арман
Тим за квалитетно образовање за све

1. Моника Радичевић, координатор
2. Весна Брковић
3. Олга Дега
4. Светлана Баковић
5. Јелица Којић
6. Анишоара Лаза Гарић