Закон о основама система васпитања и образовања Републике Србије дефинише оснивање и рад ученичких парламената у члану 98:

„У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) ради:

давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.“

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника.

Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање, живот и изражавање мишљења, давање предлога стручним органима школе.

Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Кроз рад парламента ученици остварују право да учествују (партиципирају) у животу и раду школе, јер парламент заступа интересе свих ученика.

Ученици изабрани за ђачки парламен школске 2019/20. године

VII-1:

Ђошић Никола

Стефанов Јелена

VII-2:

Бућинац  Ања

Леканић Огњен

VIII-1:

Бајић Ања

Синђелић Алекса

VIII-2:

Величковић Јована

Глогић Бојана

VIII-3

Мијалковић Дуња

Савић Петар

За чланове Шлоског одбора изабрани су:

Петар Савић – председник

Ања Бајић – потпредседник