Закон о основама система васпитања и образовања Републике Србије дефинише оснивање и рад ученичких парламената у члану 98:

„У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.“

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника.

      Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање, живот и изражавање мишљења, давање предлога стручним органима школе.

           Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Кроз рад парламента ученици остварују право да учествују (партиципирају) у животу и раду школе, јер парламент заступа интересе свих ученика.

Ученици изабрани за ђачки парламен школске 2019/20. Године
VII-1:
Синђелић Алекса
Бајић Ања
VII-2:
Величковић Јована
Вираг Милош
VII-3:
Готхенц Андрија
Тодоровић Уна
VIII-1:
Јовић Иван
Џила Настасија
VIII-2:
Толанов Софија
Степановић Јован

За чланове Шлоског одбора изабрани су:
Настасија Џила – председник
Софија Толанов – потпредседник