Закон о основама система васпитања и образовања Републике Србије дефинише оснивање и рад ученичких парламената у члану 98:

„У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.“

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника.

      Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање, живот и изражавање мишљења, давање предлога стручним органима школе.

           Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Кроз рад парламента ученици остварују право да учествују (партиципирају) у животу и раду школе, јер парламент заступа интересе свих ученика.

Ученички парламент ШК.2018/2019.године чине сл.ученици :

1) Настасија Џила VII1

2) Иван Јовић VII1

3) Јован Степановић VII2

4) Софија Толанов VII2

5) Ивана Стојанов VIII1

6) Жељана Павловић VIII1

7) Страхиња Станковић VIII2

8) Урош Ћирковић VIII2

9) Атила Киш VIII3

10) Наталија Дијак VIII3

Наталија Дијак изабрана је за председника Ученичког парламента.

Ивана Стојанов изабрана је за потпредседника Ученичког парламента.

Софија Толанов изабрана је за записничара.

Наталија Дијак и Ивана Стојанов изабране су за учешће у Школском одбору.

Тим за руковођење Ученичког парламента :

1) Татјана Јакшић

2) Игор Лукач

3) Константин Зубац