Osnovna škola “Paja Jovanović” nalazi se na periferiji grada Vršca, na raskrsnici međunarodnog puta za Rumuniju. Osnovana je 16. septembra 1960. godine rešenjem Narodnog odbora Opštine Vršac pod br. 05-13896-1/60. Sama školska zgrada izgrađena je u toku 1960. godine, a sa radom je počela 1. septembra 1960.
Objekat škole je lociran na zapadnoj strani grada Vršca u ul. Školski trg br. 3 u blizini romskog naselja i vršačkog jezera i ima prizemlje i dva sprata. U školi je organizovana kabinetska nastava koja se izvodi u dve smene sa 13 učionica površine 702,34 m2 i fiskulturnoj sali od oko 150m2. U područnom odeljenju u Vatinu nastava se odvija u jednoj učionici površine od 46 m2 i prostoriji šire namene koja se koristi i za sportske aktivnosti u zimskom periodu od 54 m2. Ukupna površina zatvorenog školskog prostora je 1686 m2, a izgrađenih sportskih igrališta je 1296 m2 (dva terena za rukomet i mali fudbal), a površina školskog dvorišta je 3540m2.
Osnovna škola «Paja Jovanović» za potrebe izvođenja nastave fizičkog vaspitanja od prvog do osmog razreda koristi fiskulturnu salu veličine od oko 150 m2.
Sportski teren je iz dva dela, na jednom delu se igra fudbal, a na drugom košarka. Podloga je od betona
Osnovna delatnost škole sastoji se u vaspitno-obrazovnom radu, koji realizuje 32 nastavnika razredne nastave i profesora zajedno sa direktorom pedagogom i ostalim nenastavnim osobljem. Škola ukupno broji 47 zaposlena radnika.
Nastava se u školi izvodi u dve smene od 8,00 do 13,20 i 13,30 do 19,00 časova, i učenici mesečno menjaju smenu.
Za učenike od prvog do četvrtog razreda (koji slabije napreduju i neredovno pohađaju nastavu, pre svega učenici romske nacionalnosti) organizovana je kompenzaciona nastava „Obrazovni kutak“ – projekat koji finansira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje Novi Sad.

Društveno-koristan rad učenika sastojao se u sledećim aktivnostima:

dežurstvo u školskoj zgradi;
povremeno sakupljanje otpadaka iz školskog dvorišta;
Uređenje i ozelenjavanje školskog dvorišta
U saradnji sa švedskom humanitarnom organizacijom i Crvenim krstom grada Vršca za učenike prvog razreda organizovani su fakultativni časovi iz ekologije u okviru čijih aktivnosti je bilo i uređenje školskog prostora u samoj zgradi i dvorištu škole. U sedmom razredu na časovima razrednog starešinstva učenici su bili obuhvaćeni edukacijom o prevenciji od bolesti zavisnosti.

Društvena aktivnost učenika odvijala se kroz rad mnogobrojnh sekcija. U školi aktivno radi mali i veliki hor i orkestar sa preko 50 učenika.