Вредновање и самовредновање рада школеВредновање и самовредновање рада школе

У школској 2018/2019. години, вредноване су следеће области рада школе:
1. Безбедност ученика у школи
2. Инклузивно образовање
3. Тимски часови
4. Оцењивање

Безбедност ученика у нашој школи унапређена је кроз различите видове рада, као што су:
1. На првом родитељском састанку презентован је Правилник о безбедности ученика у школи, како би родитељи били упознати и благовремено обавештени о правилима понашања у школи и ван ње, о дисциплинскиј и материјалној одговорности ученика, као и о Кућномреду.За ученике су ови правилници такође читани у току септембра 2018, како би се подсетили на правила понашања.Ова активност је дала позитивне ефекте, али не и у мери коју смо очекивали.
Оцена 2.2.
У току школске 2018/2019. године, имали смо двадесетак васпитно-дисциплинских поступака, највише за ученике који нередовно похађају наставу, изостају из неоправданих разлога, или самвољно напусте школу.
Оцена 3.3.
У току целе школске године, припадници саобраћајне полиције из Вршца, имали су предавања о безбедности у саобраћају, за ученике 4. И 6. разреда. Ова сарадња је била веома успешна.Оцена 4.4.Сарадња са Центром за социјални рад огледала се у месечним састанцима, на којим је педагог школе, тесно сарађивао на питањима социјалних давања за социјално угрожену децу и њиховом редовном похађању наставе.
Оцена 4.

Инклузивно обазовање:
1.У  току ове школске године, 23 ученика су наставу похађали по ИОП-1, из појединих предмета. У раду са њима помагали су педагошки асистенти ЕминаТот и Зубац Константин, као и ромски асистентЂулизара Рамадани. Њихова помоћ је била драгоцена. Сви ученици који с унаставу похађали по индивидуалном образовном плану су са позитивним успехом завршили рзред.
Оцена 3.
Тимски часови:
1.Тимски часови који су организовани за ученике наше коле, су имали изванредне позитивне ефекте на продубљивању њихових знања, јер очигледно повезију различите предмете, који на први поглед нису у вези, али омогућавају трајно усвајање наставних садржаја и њихову примену у животу.Као блистав пример тимског часа, посебно бих истакла час на коме су ученици усвајали знања повезивањем садржаја наставе техничког и хемије, обрађујући тему о обновљивим и необновљивим изворима енергије.Одржаноје 14 тимских часова.
Оцена 3.
Оцењивање:
„Оцењивање ученика у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави“ каталошки број 525, је семинар на коме су присуствовали сви запослени наставници и учитељи. Знања и примери добре праксе, обогатили су наша знања и помогли бољој педагошкој пракси. Оцена 3.
Вредновање и самовредновање Школског развојног плана
1.Сарадње са вртићем „Пчелица“ који је у непосредној близини школе и чији су предшколци будући прваци, је била веома успешна. Кроз пројекат „Баш је леп школе свет“ и низ радионица, деца су кроз игру и песму учила песмице, да броје до десет на енглеском и немачком језику, правили су новогодишње украсе и цртеже. Самп ројекат и његове позитивне ефекте оцењујемо са оценом 4.
2.Подршка ученицима у области безбедности и превенције вршњачког насиља, верске и расне нетрпељивости у циљу превазилажења лоше праксе, пружана је кроз саветодавни рад одељенских старешина, учитеља и педагога школе. Индивидуални разговори са учениццма и родитељима био је свакодневан, а често је укључиван и Центар за социјални рад.
Оцена 3.
3.За ученикео смих разреда, одржана је пробна матура 17.04.2019.:
Комбиновани тест:
Физика:
Основни ниво 37,5%
Средњи ниво 22,5%
Напредни ниво 42,5%
Оцена 2.
Биологија:
Основни ниво 35,5%
Седњи ниво 48,38%
Напредни ниво 17,5%
Оцена2.
Географија:
Основни ниво 47,2%
Средњи ниво 65%
Напредни ниво 27,5%
Оцена 3.
Историја:Основни ниво 52,5%
Средњи ниво 45%
Напредни ниво 42,5%
Оцена 3.
Математика:
Основни ниво 48,58%
Средњи ниво 13,62%
Напредни ниво 1,16%
Оцена 2.
Српскијезик:
Основни ниво 65%
Сердњи ниво 45%
Напредни ниво 22%
Оцена 2.