Основна школа “Паја Јовановић” налази се на периферији града Вршца, на раскрсници међународног пута за Румунију. Основана је 16. септембра 1960. године решењем Народног одбора Општине Вршац под бр. 05-13896-1/60. Сама школска зграда изграђена је у току 1960. године, а са радом је почела 1. септембра 1960.
Објекат школе је лоциран на западној страни града Вршца у ул. Школски трг бр. 3 у близини ромског насеља и вршачког језера и има приземље и два спрата. У школи је организована кабинетска настава која се изводи у две смене са 13 учионица површине 702,34 м2 и фискултурној сали од око 150м2. У подручном одељењу у Ватину настава се одвија у једној учионици површине од 46 м2 и просторији шире намене која се користи и за спортске активности у зимском периоду од 54 м2. Укупна површина затвореног школског простора је 1686 м2, а изграђених спортских игралишта је 1296 м2 (два терена за рукомет и мали фудбал), а површина школског дворишта је 3540м2.
Основна школа «Паја Јовановић» за потребе извођења наставе физичког васпитања од првог до осмог разреда користи фискултурну салу величине од око 150 м2.
Спортски терен је из два дела, на једном делу се игра фудбал, а на другом кошарка. Подлога је од бетона
Основна делатност школе састоји се у васпитно-образовном раду, који реализује 32 наставника разредне наставе и професора заједно са директором педагогом и осталим ненаставним особљем. Школа укупно броји 47 запослена радника.
Настава се у школи изводи у две смене од 8,00 до 13,20 и 13,30 до 19,00 часова, и ученици месечно мењају смену.
За ученике од првог до четвртог разреда (који слабије напредују и нередовно похађају наставу, пре свега ученици ромске националности) организована је компензациона настава „Образовни кутак“ – пројекат који финансира Покрајински секретаријат за образовање Нови Сад.

Друштвено-користан рад ученика састојао се у следећим активностима:

дежурство у школској згради;
повремено сакупљање отпадака из школског дворишта;
Уређење и озелењавање школског дворишта
У сарадњи са шведском хуманитарном организацијом и Црвеним крстом града Вршца за ученике првог разреда организовани су факултативни часови из екологије у оквиру чијих активности је било и уређење школског простора у самој згради и дворишту школе. У седмом разреду на часовима разредног старешинства ученици су били обухваћени едукацијом о превенцији од болести зависности.

Друштвена активност ученика одвијала се кроз рад многобројнх секција. У школи активно ради мали и велики хор и оркестар са преко 50 ученика.