Основна школа „Паја Јовановић“, Вршац
Адреса: Вршац, Школски трг 3
Контакт телефони: секретар 013-839 853,директор 013-838-008;
Сајт: пајајовановиц.еду.рс
Е-маил : ospaja@gmail.com
Име и презиме директора: Елемер Барта
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа