Закон о основама система васпитања и образовања Републике Србије дефинише оснивање и рад ученичких парламената у члану 98:

„У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) ради:

давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.“

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника.

Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање, живот и изражавање мишљења, давање предлога стручним органима школе.

Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Кроз рад парламента ученици остварују право да учествују (партиципирају) у животу и раду школе, јер парламент заступа интересе свих ученика.

Ученици изабрани за ђачки парламен школске 2021/22. године

Рб.

Име и презиме

ученика парламента

1. Ана Миљков
2. Никола Константинов
3. Ива Вуков
4. Јована Бошковић
5. Вања Радак
6. Нина Бошковић
7. Тара Марковић
8. Матеја Радивојевић

Координатор

Анисоара Лаза-Гарић

Преузмите пословника ученичког парламента са овог линка:
Пословник