Тимови у школској 2020/2021. години

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине руководиоци Стручних већа и Стручних актива и стручни сарадници. Педагошки колегијум у школској 2020/21. години чине: психолог, педагог, руководиоци Стручног већа разредне наставе, Стручног већа друштвених наука, Стручног већа природних наука, Стручног већа уметности и вештина, Стручног актива за школско развојно планирања, Стручног актива за развој школског програма, Тима за самовредновање, Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за професионални развој, Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.

Педагошки колегијум води директор.

Фокус група за Педагошки колегијум

 1. Олга Дега, актив виших разреда
 2. Светлана Баковић, актив нижих разреда
 3. Марија Милановић, председник тима за ИОП
 4. Љиљана Поповић Радосављев, члан Тима за Школски програм и Школски развојни план
 5. Весна Брковић, вд директора

 

Стучна већа за разредну наставу

Председник- Светлана Баковић

 

Први разред

 1. Драгиња Медић, председник
 2. Горан Субић
 3. Моника Радичевић
 4. Драгана Стојков
 5. Соња Гвозденов

Други разред

 1. Мирослава Бероња, председник
 2. Светлана Баковић
 3. Моника Радичевић
 4. Драгана Стојков

Трећи разред

 1. Елиза Арман, председник
 2. Биљана Станић
 3. Моника Радичевић
 4. Драгана Стојков

Четврти разред

 1. Зоран Станисављевић, председник
 2. Цветко Баковић
 3. Соња Гвозденов
 4. Моника Радичевић
 5. Драгана Стојков

 

Стручна већа за више разреде

Председник – Олга Дега

 

Стручно веће за област језика

 

 • Стручно веће за српски језик
 1. Невена Кресоје, председник
 2. Викторија Гајта
 3. Данило Мајсторовић

 

 • Стручно веће за стране језике
 1. Јасна Вулку, председник
 2. Моника Радичевић
 3. Јелица Којић
 4. Рената Дежан

Стручно веће друштвених наука

 1. Татјана Јакшић, председник
 2. Часлав Васић

Стручно веће природних наука

 1. Стефаниа Васиљев, председник
 2. Олга Дега
 3. Драгана Леонтијевић
 4. Анишоара Лаза Гарић
 5. Музафер Бабачић
 6. Ранко Радованчевић
 7. Игор Лукач
 8. Анишоара Лаза Гарић

Стручно веће за уметност

1.Оља Белоград

 1. Славица Ранковић

Стручно веће за физичко васпитање

 1. Људмила Рогаткин, председник
 2. Боро Кнежевић

Тим за школски развојни план

 1. Весна Брковић
 2. Љиљана Поповић Радосављев
 3. Јелица Којић
 4. Мирослава Бероња
 5. Светлана Баковић
 6. Часлав Васић

Тим за вредновање и самовредновање

 1. Весна Брковић
 2. Љиљана Поповић Радосављев
 3. Биљана Станић
 4. Невена Кресоје
 5. Стефаниа Васиљев
 6. Драган Константин, представник Савета родитеља
 7. Марија Бисерчић, представник ШО
 8. Представник ученичког парламента

 

 

Тим за  План рада школе

 1. Јелица Којић, председник
 2. Цветко Баковић
 3. Драгиња Медић
 4. Мирослава Бероња
 5. Романца Паску
 6. Драгана Стојков
 7. Моника Радичевић
 8. Горан Субић
 9. Весна Брковић
 10. Љиљана Поповић Радосављев

 

Тим за ИОП

 1. Љиљана Поповић Радосављев
 2. Викторија Гајта
 3. Јасна Вулку
 4. Константин Зубац
 5. Емина Зубац
 6. Представник родитеља чије дете похађа по ИОП-у
 7. Предметни наставници који предају деци по ИОП-у

Тим за развој међупредметне компетенције  и предузетништво

 1. Светлана Баковић
 2. Олга Дега
 3. Стефаниа Васиљев
 4. Анишоара Лаза Гарић

Тим за ажурирање школског сајта

 1. Невена Кресоје

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

 1. Људмила Рогаткин
 2. Боро Кнежевић
 3. Весна Брковић
 4. Наташа Радосављевић
 5. Љиљана Поповић Радосављев
 6. Радник обезбеђења
 7. Дарко Ранић, члан Савета родитеља

Тим за Ученички парламент

 1. Анишоара Лаза Гарић
 2. Оља Белоград
 3. Јелица Којић

Тим за стручно усавршавање запослених

 1. Соња Гвозденов
 2. Анишоара Лаза Гарић
 3. Биљана Станић
 4. Драгиња Медић

Тим за професионални развој ученика

 1. Љиљана Поповић Радосављев
 2. Анишоара Лаза Гарић
 3. Јелица Којић
 4. Оља Белоград

Тим за обезеђење квалитета рада школе:

 1. Љиљана Поповић Радосављев
 2. Весна Брковић
 3. Југослав Павловић
 4. Зоран Станисављевић
 5. Дега Олга

 

Тим ,,Барти у част“

 1. Марија Милановић
 2. Јасна Вулку
 3. Драгиња Медић
 4. Олга Дега
 5. Емина Тот
 6. Љиљана Поповић Радосављев