Самовредновање и вредновање рада школе

шк.2022/23.године

Вредноваће се ШРП по свим областима, а посебно резултати на пробном и завршном испиту како бисмо унапредили постигнут успех. Акценат ове године биће на унапређењу безбедности ученика и спречавању вршњачког насиља, као и на унапређивању инклузивног образовања.

 

Програм тима за самовредновање

Време реализације Садржај активности Реализатори
август Анализа и избор области

самовредновања за школску 2022/23. годину

чланови тима за самовредновање
септембар Планирање реализације

самовредновања у областима квалитета:

3.Образовна постигнућа ученика,3.2.1. резултати

праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој

ученика

4.Поршка ученицима, 4.2.4. кроз наставнио рад и ваннаставне

кативнности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и

саветовање

чланови тима за самовредновање
септембар Презентација плана за школску 2022/23. годину Наставничком већу, Савету родитеља,

Ученичком парламенту и Школском одбору

руководилац тима за самовредновање
септембар Израда инструмената за самовредновање чланови тима за самовредновање
током године Реализација самовредновања на огледним и угледним часовима, тематској интердисциплинарној настави и кроз различитеоблике

процена постигнућа ученика

чланови тима за самовредновање и школског развојног плана
јануар/фебруар Анализа самовредновања и израда извештаја на крају првог

полугодишта

чланови тима за самовредновање руководилац тима
мај, јун Анализа ефеката реализације самовредновања и израда

извештаја за Наставничко веће,

Савет родитеља, Ученички парламент и Школски одбор

чланови тима за самовредновања руководилац тима
јун Израда предлога акционог плана за превазилажење уочених

слабости у вреднованим областима

чланови тима за самовредновање